19 ส่งเสริมข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเกียจคร้าน

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ข้อพระคัมภีร์ที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับความเกียจคร้านมีร้อยข้อเกี่ยวกับการทำงานหนัก ความพากเพียร และ ศรัทธา ในพระคัมภีร์ แต่พระคัมภีร์พูดถึงความเกียจคร้านว่าอย่างไร?ฉันรวบรวมข้อพระคัมภีร์ที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด 19 ข้อเกี่ยวกับการขี้เกียจที่ฉันหาได้ โปรดแบ่งปันกับผู้ที่พยายามเอาชนะความเกียจคร้านพร้อมที่จะเรียนรู้ข้อเกียจคร้านที่ฉันโปรดปรานแล้วหรือยัง?

มาเริ่มกันเลย!โคโลสี 3:17

และไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือการกระทำ จงทำทั้งหมดในพระนามของพระเยซูเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้าและพระบิดาโดยพระองค์

เอเฟซัส 5:15-17

แล้วจงดูเถิดว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบ มิใช่อย่างคนเขลา แต่ให้อย่างมีปัญญา จงชดใช้เวลา เพราะวันเวลานั้นช่างเลวร้าย ดังนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า

2 เธสะโลนิกา 3:6-10

บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย เราขอบัญชาท่านในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ให้ท่านถอนตัวจากพี่น้องทุกคนที่เดินอย่างไม่เป็นระเบียบ ไม่ใช่ตามประเพณีที่เขาได้รับจากเรา เพราะตัวท่านเองรู้ว่าควรปฏิบัติตามเราอย่างไร เพราะเรามิได้ประพฤติตัววุ่นวายในหมู่พวกท่าน เรามิได้กินขนมปังของผู้ใดโดยเปล่าประโยชน์ แต่กระทำการงานหนักทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อมิให้มีใครในพวกท่านเป็นภาระแก่เรา ไม่ใช่เพราะเราไม่มีอำนาจ แต่เพื่อให้ตนเองเป็นแบบอย่างแก่พวกท่านที่จะปฏิบัติตามเรา เพราะแม้เมื่อเราอยู่กับท่าน เราก็ได้บัญชาท่านว่าถ้าใครใช้ไม่ได้ เขาก็ไม่ควรกิน

โคโลสี 3:23

และไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใด จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ทำเพื่อมนุษย์

ปัญญาจารย์ 9:10

ไม่ว่ามือของท่านจะทำอะไร จงทำอย่างสุดกำลัง เพราะไม่มีงานหรือเครื่องมือหรือความรู้หรือปัญญาในหลุมฝังศพที่เจ้าไป

ปฐมกาล 2:15

พระเจ้าจึงทรงรับชายคนนั้นไปไว้ในสวนเอเดนเพื่อแต่งและดูแลสวนนั้น

1 ทิโมธี 5:8

แต่ถ้าผู้ใดไม่เลี้ยงดูตนเอง โดยเฉพาะคนในบ้านเรือน เขาก็ปฏิเสธศรัทธา และเลวร้ายยิ่งกว่าคนนอกศาสนา

ลูกา 16:10

ผู้ที่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่สุดก็สัตย์ซื่อในของมากด้วย และผู้ที่ไม่ยุติธรรมในสิ่งเล็กน้อยที่สุดก็อยุติธรรมในมากด้วย

มัทธิว 25:24-29

ผู้ที่ได้รับตะลันต์เดียวมาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าท่านเป็นคนใจแข็ง เก็บเกี่ยวในที่ซึ่งท่านไม่ได้หว่าน เก็บสะสมในที่ซึ่งท่านไม่ได้ฟาง ข้าพเจ้ากลัวจึงไปซ่อนเงินตะลันต์ของท่านไว้ ในแผ่นดิน: แท้จริงเจ้ามีที่เป็นของเจ้าที่นั่น เจ้านายของเขาตอบเขาว่า 'เจ้าเป็นทาสที่ชั่วช้าและเกียจคร้าน เจ้ารู้อยู่ว่าข้าเก็บเกี่ยวในที่ที่ข้าไม่ได้หว่าน และรวบรวมในที่ที่ข้าไม่ได้ฟาง ดังนั้นเจ้าควรจะเอาเงินของข้าไปแลกกับผู้แลกเปลี่ยน แล้วเมื่อข้ามา ควรจะได้รับของฉันเองพร้อมดอกเบี้ย เหตุฉะนั้นจงเอาเงินตะลันต์ไปมอบให้ผู้ที่มีสิบตะลันต์ ด้วยว่าทุกคนที่มีจะได้รับและเขาจะมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่ไม่มีจะเอาไปแม้กระทั่งสิ่งที่เขามี

โรม 6:11-14

ในทำนองเดียวกัน ตัวท่านเองก็ตายเพราะบาป แต่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำร่างกายที่ต้องตายของเจ้าเพื่อจะเชื่อฟังในตัณหาของมัน อย่าให้อวัยวะของท่านเป็นเครื่องมือในการอธรรมต่อบาป แต่จงมอบตัวของท่านเองแด่พระเจ้า ในฐานะผู้ที่เป็นขึ้นจากตาย และอวัยวะของท่านเป็นเครื่องมือแห่งความชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า เพราะบาปจะไม่ครอบงำท่าน เพราะท่านไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ

กาลาเทีย 2:20

ฉันถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ฉันมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ฉัน แต่พระคริสต์ทรงดำรงอยู่ในฉัน และชีวิตที่ฉันอยู่ในเนื้อหนังตอนนี้ ฉันก็ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงรักฉันและประทานพระองค์เองเพื่อฉัน

ฮีบรู 3:15

ขณะที่มีคำกล่าวไว้ว่า ถ้าท่านทั้งหลายจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในวันนี้ ก็อย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนการยั่วยุ

1 โครินธ์ 9: 24-27

ท่านไม่รู้หรือว่าผู้ที่วิ่งแข่งวิ่งทั้งหมด แต่มีคนหนึ่งได้รับรางวัล? ดังนั้นจงวิ่งเพื่อเจ้าจะได้มา และทุกคนที่เพียรพยายามจะเชี่ยวชาญก็มีสติสัมปชัญญะในทุกสิ่ง ตอนนี้พวกเขาทำเพื่อให้ได้มงกุฎที่เน่าเปื่อย แต่เราเป็นผู้ไม่เสื่อมคลาย ข้าพเจ้าจึงวิ่งหนีอย่างไม่แน่นอน ข้าพเจ้าจึงสู้มิใช่อย่างผู้ตีในอากาศ แต่ข้าพเจ้าก็อยู่ใต้กายข้าพเจ้าและยอมอยู่ใต้บังคับ เกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าเทศนาแก่ผู้อื่นแล้ว ข้าพเจ้าเองจะต้องตกเป็นเชลยด้วยประการใด

สุภาษิตเกี่ยวกับความเกียจคร้าน

สุภาษิต 6:6

เจ้าคนเกียจคร้านไปหามด พิจารณาดูทางของเธอและจงฉลาด

สุภาษิต 6:9-12

เจ้าจะหลับไปนานแค่ไหน เจ้าคนเกียจคร้าน? เมื่อไหร่เจ้าจะตื่นขึ้นจากการหลับใหล แต่การนอนน้อย การหลับน้อย การพับมือเล็กน้อยจะหลับ ความยากจนของเจ้าจะเหมือนคนเดินทาง และความปรารถนาของเจ้าเหมือนคนติดอาวุธ คนเจ้าเล่ห์ คนชั่ว เดินด้วยปากที่บงการ

สุภาษิต 10:4

เขากลายเป็นคนยากจนที่ใช้มือที่เกียจคร้าน แต่มือของคนขยันทำให้มั่งคั่ง

สุภาษิต 10:5

บุคคลที่รวบรวมฤดูร้อนก็เป็นบุตรชายที่ฉลาด แต่ผู้ที่หลับใหลในฤดูเกี่ยวก็เป็นบุตรชายที่ทำให้เกิดความอับอาย

สุภาษิต 12:11

บุคคลที่ไถนาจะอิ่มด้วยอาหาร แต่บุคคลที่ติดตามคนไร้สาระนั้นไร้ความเข้าใจ

สุภาษิต 12:24

มือของคนขยันจะครอบครอง แต่คนเกียจคร้านจะต้องได้รับเครื่องบรรณาการ

สุภาษิต 13:4

จิตวิญญาณของคนเกียจคร้านต้องการแต่ไม่มีสิ่งใดเลย แต่จิตใจของคนขยันจะอ้วนพี

สุภาษิต 14:23

ในการงานทุกอย่างย่อมมีกำไร แต่การพูดจากปากก็มีแต่ความเสื่อมเท่านั้น

สุภาษิต 19:15

ความเกียจคร้านทำให้หลับสนิท และคนเกียจคร้านจะต้องทนหิว

สุภาษิต 20:4

คนเกียจคร้านจะไม่ไถเพราะอากาศหนาว เพราะฉะนั้นเขาจะขอทานในฤดูเกี่ยวแต่ไม่ได้อะไรเลย

สุภาษิต 26:15

คนเกียจคร้านเอามือซ่อนไว้ในอก มันทำให้เขาเศร้าใจที่จะนำมันเข้าปากของเขาอีกครั้ง

คัมภีร์ไบเบิลพูดอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นคนเกียจคร้าน?

คำว่าขี้เกียจไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ KJV แต่กลับใช้คำอย่างเช่น คนเกียจคร้านและเกียจคร้านเพื่ออธิบายคนที่ขาดพลังงานและเคลื่อนไหวช้า

พระเจ้าให้อาดัมอยู่ในสวนเอเดนเพื่อเตรียมดินและบำรุงรักษา (ปฐมกาล 2:15) ดังนั้น เราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านงานของเราไม่ทำงานเมื่อเรามีความสามารถ ถูกมองว่าเป็นบาป (2 เธสะโลนิกา 3:10–12)

ที่สำคัญกว่านั้น เราถูกเรียกให้ทำงานไม่ใช่เพื่องาน แต่ให้มีอะไรแบ่งให้คนขัดสน (เอเฟซัส 4:28)

ดังนั้น หากคุณกำลังพยายามช่วยใครซักคนให้เอาชนะความเกียจคร้าน ให้ใช้ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เพื่อนำทางพวกเขาไปในทิศทางที่ถูกต้อง แสดงให้พวกเขาเห็นวิธีใช้พรสวรรค์ในการช่วยเหลือผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระเจ้าไปพร้อม ๆ กัน

เมื่อคุณพบงานที่ตรงกับความต้องการเหล่านั้น คุณจะได้พบเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณ

ตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว

และตอนนี้ฉันอยากได้ยินจากคุณ

ข้อพระคัมภีร์ใดเกี่ยวกับความเกียจคร้านที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณมากที่สุด

มีข้อพระคัมภีร์ใดบ้างที่ฉันควรเพิ่มในรายการนี้

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดโปรดแจ้งให้เราทราบโดยแสดงความคิดเห็นด้านล่างทันที

ป.ล. คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอนาคตของชีวิตรักของคุณจะเป็นอย่างไร?

บทความที่น่าสนใจ